Ugdymo planas

PaaiškinimasDokumento pavadinimas
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas
Priedas nr. 1Priešmokyklinio ugdymo planas
Priedas nr. 2Pradinio ugdymo programos planas
Priedas nr. 3Lytiškumo, sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimo aprašas
Priedas nr. 4Pažintinės – kultūrinės veiklos tvarka
Priedas nr. 5Socialinės – pilietinės veiklos organizavimas
Priedas nr. 6Mokymosi pagalbos teikimo aprašas
Priedas nr. 7Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimas
Paaiškinimas
Dokumento pavadinimas
 Ugdymo planas
 Ugdymo planas 2017-2018 ir 2018-2019m.m.
Priedas Nr. 1Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas
Priedas Nr. 2Pradinių klasių socialinio ir gamtamokslinio ugdymo(si) ne gimnazijos erdvėse planas
Priedas Nr. 3Pradinių klasių mokinių pažintinės, kultūrinės, projektinės, sportinės veiklos planas
Priedas Nr. 4Pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas
Priedas Nr. 5Pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės, prevencinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Priedas Nr. 6Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Priedas Nr. 7Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimo gimnazijoje aprašas
Priedas Nr. 8Pamokų skaičius pagal pagrindinio ugdymo programą
Priedas Nr. 9Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2017-2018m.m.
Priedas Nr. 10Gelgaudiškio skyrius