Ugdymo planas

PaaiškinimasDokumento pavadinimas
2021-2023 gimnazijos ugdymo planas
Mokinių ugdymo karjerai planas
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas
2020-2021 bendrojo ugdymo plano pakeitimas
Priedas nr. 1Priešmokyklinio ugdymo planas
Priedas nr. 2Pradinio ugdymo programos planas
Priedas nr. 3Lytiškumo, sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimo aprašas
Priedas nr. 4Pažintinės – kultūrinės veiklos tvarka
Priedas nr. 5Socialinės – pilietinės veiklos organizavimas
Priedas nr. 6Mokymosi pagalbos teikimo aprašas
Priedas nr. 7Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), ugdymo organizavimas
Paaiškinimas
Dokumento pavadinimas
  Ugdymo planas
  Ugdymo planas 2017-2018 ir 2018-2019m.m.
Priedas Nr. 1 Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas
Priedas Nr. 2 Pradinių klasių socialinio ir gamtamokslinio ugdymo(si) ne gimnazijos erdvėse planas
Priedas Nr. 3 Pradinių klasių mokinių pažintinės, kultūrinės, projektinės, sportinės veiklos planas
Priedas Nr. 4 Pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas
Priedas Nr. 5 Pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, sportinės, praktinės, prevencinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Priedas Nr. 6 Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
Priedas Nr. 7 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimo gimnazijoje aprašas
Priedas Nr. 8 Pamokų skaičius pagal pagrindinio ugdymo programą
Priedas Nr. 9 Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2017-2018m.m.
Priedas Nr. 10 Gelgaudiškio skyrius