Biblioteka

 

Aš esu biblioteka.
Aš nesu nei sienos, nei lentynos,
Net ne knygos, sustatytos eilėmis.
Aš esu pasaulio išmintis,
Knygose pagauta ir jums jose parengta.
Aš esu atviros durys.
Įženki!

Maloniai kviečiame užsukti į biblioteką, ne tik paskaityti, bet ir jaukiai pasėdėti, pailsėti, pabendrauti, nusiraminti, atsipalaiduoti. Jūs esate labai laukiami !!!

Bibliotekos misija
Aktyviai dalyvauti ugdymo procese teikiant paslaugas, atitinkančias mokyklos informacinius poreikius.

Praeitis
Didelę reikšmę moksleivių ugdymui turi gimnazijos biblioteka. Vis dažniau sakoma, kad ji – gimnazijos širdis, viena iš ugdymo sėkmės prielaidų. Apie mūsų gimnazijos bibliotekos praeitį neturime sukauptų žinių. Bibliotekos istorija prasidėjo 1980 metais, pastačius gimnazijos priestatą, bibliotekai buvo sudarytos geresnės darbo sąlygos. Bibliotekoje dirbo Petrė Eišvydienė, Salomėja Skatikienė, Dalija Lingytė, Rūta Bernotavičienė, Regina Jašinskienė, Danguolė Zakarauskaitė, Janina Javaitienė, Gražina Aštrauskienė, Audronė Maceikienė, Aldona Urbonienė.

Dabartis
Dabartinė biblioteka turi erdvesnes patalpas, kurioje telpa ir nedidelė skaitykla, kompiuteris. Gimnazijos biblioteka vykdo edukacines, informacines funkcijas, čia mokiniai ne tik mielai leidžia laisvalaikį, bet ir mokomi ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti, vertinti, perteikti bei panaudoti informaciją. Mokiniai dažnai naudojasi skaitykla kaip svarbiausiu informacijos šaltiniu, susipažįsta su naujausiais leidiniais, ruošia pamokas, daro projektus, mokytojai veda pamokas. Bibliotekoje rengiamos įvairios parodos: literatūrinės, skirtos rašytojų jubiliejams paminėti, naujų knygų, kitokių spaudinių ir mokinių piešinių.

Kasmet biblioteka aptarnauja daugiau kaip 500 skaitytojų.

Bibliotekos veikla derinama su pedagogais: kartu aptariami vadovėlių užsakymo, pirkimo bei saugojimo klausimai, mokymo priemonių užsakymai. Biblioteka ne tik padeda pedagogams organizuoti ugdymo procesą, bet ir dalyvauja bendruose gimnazijos vykdomuose projektuose, pasitelkiant gimnazijos bibliotekoje esančius informacijos šaltinius, atlieka informacinę paiešką pagal moksleivių ir mokytojų pateiktas užklausas, tenkina gimnazijos bendruomenės narių informacinius bei edukacinius poreikius, savo fondais bei veikla sudaro sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

Daug dėmesio skiriame spaudinių kaupimui, kadangi tradiciškai bibliotekos branduolys – knyga – išlieka. Biblioteka pati renkasi literatūrą iš knygynų, leidyklų. Užmezgėme glaudžius bendradarbiavimo ryšius su „Šviesa”, ,, Briedis”, ,,TEV” bei kitomis leidyklomis. Džiaugiamės, kad nemažai spaudinių dovanoja mokytojai, buvę mokiniai.

„Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų ir rykščių, be riksmo ir pykčio, be dovanų ir pinigų. Kada tik ateitum – nemiega, ko tik paklaustum – neslepia, jei suklysi – nemurma, jei nežinai – nesišaipo.” (Richard de Bury. Philobiblon arba Apie meilę knygoms, Vilnius, Baltos lankos, 2001, p. XXI).

Bibliotekos fondas
Gimnazijos biblioteka komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams pateikia 12130 egzempliorių dokumentų. Iš kurių didžiausią bibliotekos fondų dalį sudaro grožinė literatūra – 8782, taip pat kaupiama mokslinės, informacinės, užsienio kalbų literatūra, mongrafijos bei periodiniai leidiniai.

Vadovėlių fondą sudaro 11931 egz. Kasmet bibliotekos fondai papildomi nauja literatūra bei vadovėliais.

Kitos laikmenos (CD, videofilmai, garso kasetės) koplektuojamos ir laikomos gimnazijos informaciniame centre.

Bibliotekos darbo tikslas ir uždaviniai:

Tikslas: Aktyviai dalyvauti modernėjančiame ugdymo procese.

Uždaviniai:

 1. Analizuoti turimus išteklius ir gimnazijos bendruomenės informacijos poreikius;
 2. Dalyvauti planuojant veiklą, susijusią su gimnazijos programos įgyvendinimu;
 3. Kataloguoti ir klasifikuoti bibliotekos fondą pagal ugdymo programas;
 4. Padėti mokiniams ir mokytojams naudotis bibliotekos ištekliais;
 5. Teikti mokytojams informaciją apie naujausią grožinę, metodinę, psichologinę literatūrą, naujus vadovėlius;
 6. Domėtis darbo technologijų galimybėmis;
 7. Dalyvauti bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kursuose ir seminaruose, kurti projektus ir dalyvauti konkursuose.

 

Bendrosios naudojimosi Lukšių Vinco Grybo gimnazijos biblioteka
TAISYKLĖS

Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo organizavimas
Gimnazijos bendruomenės nariai bei kiti asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.

Registruodamiesi į biblioteką asmenys (ne gimnazijos bendruomenės nariai) pateikia pasą ar kitą dokumentą, iš kurio bibliotekininkas išrašo žinias, reikalingas skaitytojo formuliarui užpildyti.

Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.

Naudojimasis biblioteka yra nemokamas.

Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo tvarka

1. Naujai gauti, didelę paklausą turintys leidiniai išduodami ne ilgesniam kaip 7 dienų laikotarpiui.

1.1.Skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.

1.2.Skaitytojo prašymu, naudojimosi spaudiniais terminas du kartus gali būti pratęstas, jei jų nereikalauja kiti skaitytojai.

1.3.Laikiniems skaitytojams ribojamas išduodamų spaudinių skaičius.

1.4. Paskutinę mėnesio darbo dieną neaptarnaujami skaitytojai (išskyrus nenumatytus atvejus). Ši diena skiriama patalpų ir fondo valymui, kitiems bibliotekos vidaus darbams.

Skaitytojo teisės, pareigos ir atsakomybė

Skaitytojas turi teisę:

 • Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas.
 • Gauti iš bibliotekos fondo spaudinius bei kitus dokumentus laikinam naudojimuisi į namus.
 • Gauti informaciją iš visų turimų informacijos šaltinių (spaudinių, vadovėlių, kartotekų, vaizdajuosčių, garsajuosčių, mokomųjų kompaktinių diskų, elektroninių periodinių leidinių, interneto, intraneto).
 • Pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu, elektroniniu paštu.
 • Lankytis bibliotekos rengiamose parodose ir kituose renginiuose.
 • Prašyti pratęsti spaudinių grąžinimo terminą.
 • Pareikšti savo nuomonę žodžiu ar raštu apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas.

Skaitytojas privalo:

 • Tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius bei kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus.
 • Neišnešti spaudinių iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą.
 • Nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius arba pratęsti naudojimosi jais terminą.
 • Neardyti katalogų ir kartotekų, neišimti iš jų kataloginių kortelių, nekeisti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos.
 • Pasikeitus asmens dokumentų duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar pan.), nedelsiant informuoti biblioteką.
 • Bibliotekos patalpose laikytis tylos, nevalgyti, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkui.

Skaitytojo atsakomybė:

 • Praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti jo rinkos kaina (šiuo atveju kainą nustato kiekvienais mokslo metais sudaroma komisija).
 • Už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus spaudinius atsako tėvai arba globėjai.
 • Pabaigęs gimnaziją ar dėl kokių nors priežaščių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka.
 • Visa mokomoji literatūra (vadovėliai, atlasai, žemėlapiai ir kt.) grąžinama mokso metų pabaigoje.
 • Moksleivis, negrąžinęs grožinės arba mokomosios literatūros mokslo metų pabaigoje, praranda teisę naudotis biblioteka.
 • Tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar įvykdęs kitus naudojimosi biblioteka taisyklių pažeidimus, skaitytojas gali būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį gali būti informuotas klasės auklėtojas, tėvai ar globėjai.
 • Bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, gali būti laikinai arba visam laikui atimta teisė naudotis gimnazijos biblioteka.

Darbo laikas:
Pirmadieniais – penktadieniais 8.00 – 16.00 val.

Rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas

Rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašas:

5-6 klasės
K. Boruta. Jurgio Paketurio klajonės
R. Černiauskas. Jūra yra sūri, Čir vir vir pavasaris
V. Dautartas. Žydrieji jungos arba R. Spalis. Gatvės berniuko nuotykiai
L. Degėsys. Žolynas. Žvėrynas, Gerai, bet nelabai (melų pasakos)
L. Gutauskas. Paukščių takas (eilėraščiai)
J. Jankus. Po raganos kirviu
V. V. Landsbergis. Obuolių pasakos arba R. Černiauskas. Slieko pasaka
I. Meras. Geltonas lopas
G. Morkūnas. Vasara su katšuniu (Grįžimo istorija)
V. Petkevičius. Didysis Medžiotojas Mikas Pupkus
S. Poškus. Nebaigta pasaka
V. Račickas. Zuika padūkėlis arba Jos vardas Nippė
K. Saja. Būrimas obuolio sėklom
P. Tarasenka. Perkūno šventykloje
M. Vainilaitis. Kaulo bobos apžavai arba Sidabrinė kultuvėlė, arba Akivarų tiltas
J. Žilinskas. Gugis – girių kaukas ir žmonių draugas
E. Blyton. Šauniojo penketuko nuotykiai arba P. Berna. Arklys be galvos
Broliai Grimai. Vaikų ir namų pasakos
Ch. R. Chimenesas. Plateras ir aš arba K. Dicamillo. Pasaka apie Desperą
M. De Jongas. Gandralizdis ant stogo arba O’Dell. Mėlynųjų delfinų sala, arba F. Istvaan. Lutra (Murza), arba F. Zaltenas. Bembis. Bembio vaikai, arba F. Movetas. Šuo, kuris nenorėjo būti šunimi
Janošas (Janosh). Brolių Grimų pasakos kitaip
T. Janson. Tėtis ir jūra arba Nematomas vaikas
L. Kerolis. Alisa stebuklų šalyje arba M. Macourekas. Du šimtai senelių, arba R. Dahl. Raganos
S. Lagerliof. Stebuklingosios Nilso kelionės
K. S. Liuisas. Liūtas, burtininkė ir drabužių spinta arba Dž. K. Rouling. Haris Poteris ir Išminties akmuo, arba Dž. R. R. Tolkinas. Hobitas
H. Malot. Be šeimos arba K. Hagerup. Morkus ir Diana, arba F. Erlingsson. Benjaminas Balandis, arba M. Gripė. Jozefina, arba Hugas ir Jozefina, Hugas, arba J. Mark. Griaustinis ir žaibai, arba E.Colfer. Benis ir Omaras, arba V. Železnikovas. Visi svajoja apie šunį arba Baidyklė
A. Maršalas. Aš moku šokinėti per balas arba Papasakok apie kalakutą, Džo.
P. Moon. Neskaityk šios knygos
J. C. Mourlevat. Upė, tekanti atgal
B. Park. Čia buvo Mikas Hartas arba R. Welsh. Drakono sparnai, arba G. Paris. Moliūgėlio istorija
B. Reuteris. Busterio pasaulis arba L. Sachar. Berniukas mergaičių tualete, arba C. Biodker. Silas ir juodoji kumelė
V. Sarojanas. Tėti, tu keistuolis. Mama, aš tave myliu arba U. Starkas. Sikstenas, arba R. Dahl. Denis pasaulio čempionas, arba K. Niostlinger. Pirmadienį viskas kitaip
K. Steinsdóttir. Spurgos ir karis arba Angelas Vakarų rajone.
E. Švarc. Žvaigždūnė arba M. Murray. Beveik neįtikėtina Kedrės B. Hartli istorija (tos, kuri planavo nepaprastą gyvenimą; Beveik neabejotina Kedrės B. Hartli šlovė (tos, kuri negali nesklandyti aukštai ir nemylėti giliai).
H. Varmer, L. Brøgger. Vargšas berniukas iš Odensės arba K. Ljunggren. Svečiuose pas Astridą Lindgren

Ž. Vilson. Mes – dvynės arba D. Geisler. Slapti Vandos užrašai, arba S. Olsson, A. Jacobson. Berto dienoraštis arba Berto žygiai, arba P. Džonsonas. Kaip auklėti savo tėvus.

7-8 klasės
A. Balbierius. Giedančios upės
L. Dovydėnas. Naktys Karališkiuose
J. Ivanauskaitė. Kelionių alchemija (Kelionė į Šambalą) (pasirinktos ištraukos)
V. V. Landsbergis. Rudnosiuko istorijos
Literatūra turistui (T. Venclovos Vilniaus vardai arba Vilnius) (pasirinktos ištraukos)
O. Milašius. Lietuviškos pasakos
M. K. Radvila-Našlaitėlis. Kelionė į Jeruzalę arba J. Savickis. Kelionės, arba A. Poška Nuo Baltijos iki Bengalijos, arba T. Venclova. Ligi Lietuvos 10 000 kilometrų
B. Sruoga. Giesmė apie Gediminą
P. Žemgulytė. Rugsėji, šermukšnio uoga (eilėraščiai)
V. Žilinskaitė. Kintas arba K. Saja. … Kurio nieks nemylėjo
H. Bičer-Stou. Dėdės Tomo trobelė
G. A. Biurgeris. Baronas Miunhauzenas
E. Brisou-Pelen. Vilkų žiema
Sh. Creech. Du mėnesiai kelio
A. Dhotel. Kraštas, kurio niekada neprieisi
M. Endė. Begalinė istorija
A. Frank. Dienoraštis
H. Hagerup. Pienės daina
V. Haufas. Pasakos
T. Haugen. Georgas ir Glorija
S. Lagerliof. Portugalijos karalius
H. Lee. Nežudyk strazdo giesmininko
H. C. Niostlinger. Gretutė Zakmajer arba Gretutei rūpi Hansiukas, arba Gretutė, mano mažutė
F. Rabelais. Gargantiua ir Pantagruelis
Dž. Rodaris. Dusyk gyveno baronas Lambertas
L. Sachar. Duobės
U. Stark. Ištižėliai ir pramuštgalviai arba Tegu baltieji lokiai šoka, arba E. Kestneris. Skrajojanti klasė Stefanie. Agurkėliai su šokoladu arba A. Broger. Tu man patinki
R. Swindels. Bjaurius
S. Townsend. Slaptas Adriano Moulo dienoraštis
O. Vaildas. Laimingasis princas ir kitos pasakos arba G. Olujič. Žvaigždė, kurios krūtinėje kažkas tuksėjo
P. Van Loon. Siaubų autobusas
J. Verne. 20 000 mylių po vandeniu arba Penkiolikos metų kapitonas, arba R. Asprin. Blėnių vežėčios, arba H. Harrison. Plieninė žiurkė
M. Wahl. Įsilaužėlis
S. Waugh. Žmogonai
T. Wigersma. Aštuonios dienos su Angelu arba A. Sommer-Bodenburg. Hana, mažasis Dievo angelėlis
J. Wilson. Vidurnaktis

9-10 klasės
Autobiografija: Žemaitė. Autobiografija, A. J. Greimas. Intelektualinė autobiografija, A. Nyka-Niliūnas. Autobiografija, 1986 (ištraukos)
K. Binkis. Atžalynas (ištraukos)
L. S. Černiauskaitė. Liučė čiuožia
Dienoraštis: A. Baranauskas. Dienoraštis, A. Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai (ištraukos) arba S. Nėris. Dienoraštis (ištraukos)
J. Erlickas. Viršūnės ir kelnės (recenzijos pasirinktinai)
Esė: A. J. Greimas. Iš arti ir iš toli, G. Beresnevičius. Vilkų saulutė, S. Parulskis. Nuogi drabužiai, D. Kajokas. Migla Lu kalne, L. Donskis. Be pykčio (ištraukos)
R. Gavelis. Jauno žmogaus memuarai
B. Januševičius. 0+6 (eilėraščiai-daiktai)
A. A. Jonynas. Krioklys po ledu (poezijos rinkinys)
J. Kunčinas. Baltųjų sūrių naktis
Laiškai: M. K. Čiurlionis. Laiškai Sofijai, J. Lukša. Laiškai mylimosioms, J. Mekas. Laiškai iš Niekur (pasirinktinai)
V. V. Landsbergis. Pasakos nepasakos (eilėraščiai)
V. Misevičius. Paskendęs uostas (Jaunasis pagonis)
V. Papievis. Vienos vasaros emigrantai
J. Skablauskaitė. Liūnsargių moteris
R. Šerelytė. Balandų ratas (ištraukos)
Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės arba Nebylys
D. Almond. Skeligas
Aristofanas. Debesys(ištraukos)
M. Burges. Heroinas
F. R. De Chateaubriand. Renė
G. Flaubert. Ponia Bovari
M. Haddon. Tas keistas nutikimas šuniui naktį
K. Hamsunas. Badas arba Viktorija
K. Holubitsky. Vienatvė prie Devyniasdešimties pėdų tvenkinio
V. Hugo. Paryžiaus katedra
Y. Kawabata. Sniegynų šalis
J. Kriusas. Timo Talerio lėlės
S. Lagerliof. Sakmė apie Gestą Berlingą
Laiškai: R. M. Rilke. Laiškai jaunam poetui arba Seneka. Laiškai Liucilijui (pasirinktinai)
G. De Maupassant. Novelės (pasirinktinai)
K. Mazetti. Bandykim nekalbėti apie Dievą
A. Miuntė. Knyga apie San Mikelę
G. Simenon (pasirinktas romanas)
Smėlio žmogus (vokiečių romantikų pasakos)
H. D. Toro. Voldenas, arba gyvenimas miške
O. Vaildas. Dorijano Grėjaus portretas
F. Villon, P. Verlaine, A. Rimbaut, Ch. Baudelaire (eilėraščiai pasirinktinai).

3 – 4 g klasės
F. Rable. Gargantiua ir Pantagriuelis.
M. Valančius. Proza.
S. Daukantas. Istorijos veikalai.
A. Baranauskas. Pasikalbėjimas Giesminyko su Lietuva.
V. Kudirka. Satyros. Publicistika.
V. Krėvė. Rytų pasakos.
E. Hemingvėjus. Atsisveikinimas su ginklais./Fiesta.
E. M. Remarkas. Vakarų fronte nieko naujo./Kelias atgal./ Trys draugai./ Juodasis obeliskas.
A. Kamiu. Maras./Svetimas./Krytis./Kaligula.
F. Kafka. Metamorfozė.
K. Bradūnas./A. Nyka – Niliūnas./H. Nagys./ Eilėraščiai.
J. Grušas. Barbora Radvilaitė. Meilė, džiazas ir velnias.
J. Degutytė./Vl. Šimkus./P. Širvys./A. Marčėnas. Eilėraščiai.