Projektinė veikla

Gimnazijos bendruomenė projekto ,,Kokybės krepšelis“ veiklose (2021-03)

Mokykla 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslių mokymo(si) aplinką.

Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Projekto veiklos – mokinių pasiekimams gerinti

Šakių rajono savivaldybė ir Lukšių Vinco Grybo gimnazija pasirašė Europos socialinio fondo  finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis sutartį. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose. ,,Kokybės krepšelis“ – tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

 Šiuo metu gimnazijoje sukurta projekto įgyvendinimo darbo grupė, kuri, remiantis turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis, parengė gimnazijos veiklos tobulinimo planą. Rengiant planą buvo bendradarbiaujama su  ŠMSM paskirtu konsultantu Henriku Vaicekausku  ir rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Planas buvo suderintas su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei patvirtintas gimnazijos direktorės.

Gimnazijos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo trukmė – dveji metai.