Laisvos darbo vietos

Ieškomas matematikos mokytojas

              Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazija skelbia atranką 0,64 etato, 17 kontaktinių valandų,  MATEMATIKOS mokytojo pareigybei užimti darbui su 5-12 klasių mokiniais pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

              Darbo sutartis neterminuota. Pareigybės lygis – A2. Darbo pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

              Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

              Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,71-11,39 (priklauso nuo darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos), vidutinis atlyginimas – 1164 eurai per mėnesį.

             Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  • gyvenimo aprašymą;
  • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
  • galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

               Pretendentai dokumentus turi pateikti el. paštu luksiugimnazija@vgrybo.lt

               Dokumentai priimami iki 2023 m. rugpjūčio 23 d.

           Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, patikrinti grąžinami pretendentui.  

           Atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

           Apie konkretų pokalbio laiką pretendentai bus informuoti telefonu.  Informacija teikiama: tel. 861421684 arba 834544285.

             Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam mokytojui:

  • turėti įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį iki 2009 metų arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, pedagoginį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
  • turi turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėjimų ir supratimo šiose informacinių technologijų srityse: informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi, informacijos valdymo saugumo;
  • kiti specialieji reikalavimai: išmanyti mokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje; gebėti dirbti su elektroniniu dienynu, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti ir organizuoti savo veiklą; spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje; rengti ir įgyvendinti projektus.