Vairavimo mokymas

Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos suteikus teisę ir išdavus liudijimą mūsų gimnazijoje pradėjo veikti vairavimo mokykla, kurios veiklos pobūdis – B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminis mokymas. Vairavimo pamokos vyksta įruoštame kabinete, kuriame yra viskas, ko reikia, kad būtų galima sėkmingai mokytis: yra kompiuteriai, kuriuose įdiegtas KET-as (kelių eismo taisyklių mokymo ir žinių tikrinimo programa), yra veikiantis šviesoforų maketas, magnetiniai ženklai, kelių eismo ženklų plakatai ir kt.

Mokslas trunka vienerius mokslo metus.Sudaro dvi dalys – teorinė dalis ir praktinė (vairavimas). Moko prityrę pedagogai – teorijos moko mokytojas Vidas Senkus, vairavimo – instruktorius Jonas Keraitis. Teorijos mokiniai mokosi po dvi pamokas per savaitę, o praktinio vairavimo pamokos vyksta pagal atskirą grafiką. Kiekvienas mokinys turi 30 praktinio vairavimo pamokų. Vairavimo mokymo aikštelė yra Šakiuose, o vairavimo gatvėse gimnazistai mokomi Kaune.

Baigę kursus mokiniai laiko tiek teorijos, tiek praktinio vairavimo mokyklinius egzaminus. Išlaikę egzaminus ir gavę pažymėjimus, laiko egzaminus VĮ „Regitra”.

Taigi Lukšių Vinco Grybo gimnazija gali pasiūlyti visiems, kurie turi 17 metų, naują paslaugą. Susidomėjimas vairavimo mokykla didelis. Šiuo metu mokosi 56 mokiniai. Belieka jiems palinkėti gerų kelių. Tikėkimės, kad mūsų gimnazijoje vairuotojų pažymėjimus įsigiję jaunuoliai papildys drausmingų vairuotojų gretas.


PATVIRTINTA
Lukšių Vinco Grybo gimnazijos
direktorės 2012 rugsėjo 01 d. įsakymu Nr. V-4

VAIRAVIMO MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Šios taisyklės yra neatskiriama Vairavimo mokymo sutarties, sudaromos su vairavimo mokykla, dalis.
Šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:

Vairavimo mokykla – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar įstaiga, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytos (-ų) kategorijos (ų) transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, jame nurodytoje mokymo patalpoje (-ose) ir vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse);

Mokymo valanda (toliau – valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorious tiesiogiai dirba su mokiniais (moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė – 45 minutės.

Vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius – šio reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo reikalavimus atitinkantis asmuo, kuris suteikia mokiniams teorijos ar praktikos žinių.

Visos kitos sąvokos šiose taisyklėse vartojamos tokia pačia prasme, kaip jos vartojamos Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos apraše ir Reikalavimų vairavimo mokykloms apraše.

1. Sutarties sudarymo, jos įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka

1.1. asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, privalo prieš pradėdami lankyti mokymo kursą su mokykla, sudaryti mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio;

1.2. sutartis įsigalioja kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties galiojimas gali būti pratęstas Mokiniui nespėjus baigti viso mokymo kurso per nustatytą laikotarpį;

1.3. vairavimo mokykla su mokiniu, turinčiu išduotą mokymo kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu papildomai mokytis, turi sudaryti mokymo sutartį dėl papildomo mokymo.

1.4. vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartį arba mokiniui vienašališkai nutraukus ją, sumokėtas mokestis už mokymą negrąžinamas;

2. Šalių teisės ir pareigos

2.1. Mokinio teisės:
2.1.1. mokinys, išklausęs teorijos ir atlikęs praktinio vairavimo mokymo kursą, gali pageidauti, kad mokykla išduotų pažymą, kurioje būtų nurodytos išklausytų dalykų temos, valandų skaičius bei įvertinimai;

2.1.2. gauti informaciją ir papildomą mokymo medžiagą iš vairavimo mokyklos administracijos darbuotojų;

2.1.3. jei mokinys sumokėjęs už kursus atsisako juos lankyti, tai per penkias dienas nuo kursų pradžios, grąžinama visa sumokėta suma, atskaičius mokestį už lankytus teorijos ir praktinio vairavimo užsiėmimus bei valstybei sumokėtus mokesčius. Praėjus penkioms dienoms nuo kursų pradžios – įmokos negrąžinamos.

2.2. Mokinio pareigos:
2.2.1. pradėjus teorijos mokymo kursą lankyti su grupe, su ja ir baigti;

2.2.2. laikytis bendrų viešos tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti žalą padarytą dėl savo kaltės mokyklai;

2.2.3. nustatytu laiku išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas ir egzaminus;

2.2.4. laiku sumokėti praktinio vairavimo mokymą;

2.2.5. prieš sudarant vairavimo mokymo sutartį – pateikti teisingus asmens duomenis;

2.2.6. negalintis sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą, dieną prieš iki 18.00 valandos perspėti vairavimo instruktorių;

2.2.7. pagal nustatytą tvarką lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas

2.3. Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos:
2.3.1. suteikti pagal programą mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų bei į gūdžių;

2.3.2. sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga bei taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą;

2.3.3. skirti praktiniam mokymui transporto priemonę, atitinkančią Techninius motorinių transporto priemonių ir priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290.

2.3.4. patikrinus mokinio teorijos žinias bei įvertinus praktinio vairavimo įgūdžius sumažinti teorijos ir praktinio vairavimo mokymo kursų valandų skaičių;

2.3.5. teorijos mokymą vykdyti grupėmis, o praktinį – individualiai. Per dieną mokymo grupėje mokyti teorijos ne daugiau 4 mokymo valandas, o praktinio vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 mokymo valandas;

2.3.6. mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis;

2.3.7. mokiniams, baigusiems mokymo kursą ir išlaikius mokyklinius egzaminus, išduoti liudijimus, patvirtinančius mokymo kursų baigimą;

2.3.8. užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai;

2.3.9. užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų teminius planus ir kontroliuoti, kad būtų jų laikomasi;

2.3.10. vykdyti tik tų kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, kurias įsakymu konkrečiai vairavimo mokyklai patvirtino Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininkas;

2.3.11. užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus;

2.3.12. neišduoti mokymo kursų baigimo liudijimų tiems mokiniams, kurie nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso, išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų ir turi nepatenkinamus galutinius mokymo dalykų įvertinimus , bei neišlaikė mokyklinių egzaminų.

2.3.13. vykdyti mokinių egzaminavimą pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytą tvarką. Egzaminavimo tvarką patvirtina Vairavimo mokyklos direktorius.

3. Baigiamos nuostatos

3.1. Vairavimo mokymo sutarties šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesutarus per du mėnesius – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.2. Vairavimo mokymo sutartims, sudarytoms pagal šias taisykles, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3.3. Pasikeitus įstatymų, reglamentuojančių pirminę vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų reikalavimų tvarką nuostatoms, šios taisyklės ir sutartys iki jų pakeitimo galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems įstatymų pakeitimams.