Mokinių taryba

Tai kolegiali gimnazijos mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus Gimnazijos tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, gimnazijos vidaus tvarkos bei neformalaus ugdymo veiklos klausimais.

Mokinių tarybą sudaro 5 – 8 klasių bei 1g – 4g klasių seniūnai, demokratišku būdu išrinkti klasėse.

Mokinių taryba kiekvieną pirmadienį renkasi į trumpus pasitarimus. Kartą į mėnesį  –  į posėdžius aptarti aktualius klausimus, artėjančius renginius, akcijas. Kiekvienas mokinių tarybos posėdis yra protokoluojamas mokinių tarybos sekretoriaus. Mokinių taryba savo veiklą planuoja vieneriems mokslo metams. Seniūnai svarsto ir priima nutarimus dėl dalyvavimo bendruose gimnazijos renginiuose, akcijose, mokinių laisvalaikio, mokinių uniformų dėvėjimo, dėl gimnazijos ir klasių mikroklimato gerinimo, žalingų įpročių prevencijos, kartais dėl namų darbų krūvio ir kitų gimnazijos moksleiviams rūpimų klausimų. Siekiant užtikrini atstovavimą gimnazijos mokinių nuomonei mokinių taryba rengia apklausas ir aptaria savo pasitarimuose.

Gimnazijos mokinių tarybos nariai yra pasiskirstę  pareigomis, už kurias jie būna atsakingi visus mokslo metus.

Mokinių tarybai vadovauja gimnazijos mokinių prezidentė Milda Čebanauskaitė, kuri buvo išrinkta dvejiems metams.

Mokslo metų pradžioje, bendrame 5 – 4g klasių mokinių ir mokytojų susirinkime, pasirašoma trišalė mokinių, gimnazijos tarybos ir gimnazijos administracijos, kurią atstovauja direktorė, bendradarbiavimo sutartis. Ši sutartis suteikia teisę mokiniams dalyvauti gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinime, stiprina ryšį tarp gimnazijos bendruomenių – mokinių, gimnazijos tarybos bei administracijos.

Gimnazijos mokinių taryba bendradarbiauja su Lietuvos moksleivių sąjungos organizacija (LMS) ir prisideda prie jos organizuojamų akcijų, prevencijų, renginių, atstovauja gimnaziją forumuose ir LMS padalinio Šakių rajono moksleivių tarybos organizuojamuose susirinkimuose bei Prezidentų susirinimuose – Vadovų Klubuose (VK).

Mokinių taryba skatina mokinius siekti geresnių mokymosi ir pamokų lankomumo rezultatų, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu. Kad užtikrintų šiuos siekius, taryba organizuoja  Mėnesio lyderioŠauniausios klasėsMetų Nominacijų, Metų pilietiškiausias mokytojas ir mokinys bei  Metų tolerantiškiausias mokytojas ir mokinys konkursus.

Mokslo metų eigoje 5 – 4g klasių mokiniai savo gerus darbus užrašo į tarybos  Gerų darbų knygą, kurioje surašyti darbai yra vertinami pagal vertinimo nuostatus. Kitų mokslo metų rugsėjo 1 – ąją dieną apdovanojamos 5-8 ir 1g-4g klasių  šauniausios klasės ir  metų lyderiai.

Konkursas Mėnesio lyderis gimnazijoje tapo jau tradicija. Mėnesio lyderį renkame kas 3 mėnesius  per visus mokslo metus.  Visi mokinio pasiekimai yra įvertinami pagal vertinimo nuostatus. Daugiausiai taškų surinkęs 5 – 8 ir 1g – 4g klasių mokinys tampa savo klasių grupės mėnesio lyderiu. Mokslo metų pabaigoje šie rezultatai yra sumuojami ir pagal juos yra išrenkamas metų lyderis tarp 5-8 ir 1g-4g klasių

Šauniausia klasė ir aktyviausi gimnazijos mokiniai apdovanojami nemokamomis ekskursijomis. 2017-2018 m.m. nemokamomis ekskursijomis bus apdovanojami ne tik gimnazijos aktyviausi mokiniai, tačiau ir daugiausia socialinių valandų surinkę moksleiviai. Tikslas – paskatinti mokinius  prisidėti prie bendruomenės organizuojamos meninės, kultūrinės bei socialinės veiklos.

 Mokinių taryba taip pat organizuoja abiturientams skirtą akciją  Garbės pėdų alėja , kurioje yra pagerbiami labiausiai nusipelnę, aktyviausi gimnazijos abiturientai. Kandidatus renka  gimnazijos bendruomenė. Išrinkti abiturientai, ant popieriaus lapo palieka savo kojos antspaudą, kuris keliauja į  Garbės pėdų alėjos knygą ir yra archyvuojamas, taip primindamas visai gimnazijai savo žingsnius ir siekį būti aktyviu gimnazijos nariu.

Gimnazijos mokinių taryba propaguoja pilietiškumo idėjas. Vykdo akcijas:  Mes neabejingi  (mintys gimnazijos labui), Tolerancijos diena (šiais mokslo metais šią dieną bus renkamas Tolerantiškiausias mokytojas ir mokinys), akcijos  Mes prieš AIDS, Mūsų Kalėdos , Sausio 13 – jai, Vasario 16 paminėti, Veiksmo savaitė  Be patyčių,  Be dūmų. Šiais mokslo metais įtrauktos akcijos: Emocija +,  Padovanok gimnazijai knygą,  Būk pilietiškas.

Organizuoja įvairius renginius: Tarptautinei mokytojų dienai, akcija Pasaulinė sveikinimosi diena, akcija Visa Lietuva šoka, Naujametiniai karnavalai, mokyklinių švarkų dovanojimo akcija  Draugas  draugui,  Tarptautinė jaunimo diena, Tarptautinė muzikos diena ir t.t. Šiais mokslo metais įtraukti renginiai: Gimnazijos garbė, APA – Ateik. Pasidalink. Atrask.“, ataskaitiniai susirinkimai.

 Skatina mokinius tausoti gimnazijos patalpas, inventorių, vykdomi švaros ir tvarkos tikrinimo reidai. Vykdomos

 švarinimosi akcijos rudenį ir pavasarį, tvarkoma gimnazijos aplinka, grėbiami lapai, renkamos šiukšlės gimnazijos ir miestelio teritorijoje, dalyvaujama respublikinėje akcijoje  Darom – 2018, Švarus ruduo Lukšiuose.

Dalyvaudami gimnazijos savivaldos institucijų veikloje, mokiniai įgyja pilietiškumo pagrindus, yra ugdoma kolektyvinė, socialinė atsakomybė, ugdomi ateities lyderiai, užmezgami ryšiai, įgyjama bendravimo ir bendradarbiavimo patirties, dedami pagrindai karjerai, išugdomas gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas, išmokstama planuoti laiką, turiningai praleidžiamas mokinių laisvalaikis, prisidedama prie gimnazijos renginių, gyvenimo paįvairinimo. 

 

Seniūnų tarybos narių pareigos

2017 – 2018 mokslo metai

 

Eil. nr.

Seniūno vardas, pavardė

Klasė

Pareigos

1.

Austėja Grigutytė

5a

Atsakinga už informaciją apie savo klasės veiklas ,,Gerų darbų knygoje“

2.

Miglė Sutkutė

5b

Atsakinga už informaciją apie savo klasės veiklas ,,Gerų darbų knygoje“

3.

Urtė Vizgirdaitė

6

,,Gerų darbų knygos“ redaktorė;  atsakinga už informa- ciją  apie klasės veiklas ,,Gerų darbų knygoje“

4.

Aušrinė Laukaitytė

7

Atsakinga už savitvarkos dienas gimnazijoje; atsakinga už informaciją apie klasės veiklas ,,Gerų darbų knygoje“

5.

Faustas Šarkanas

8

Atsakingas už sveikinimus; už informaciją apie savo klasės veiklas ,,Gerų darbų knygoje“

6.

Miglė Rimkevičiūtė

1ag

Atsakinga už budėjimą gimnazijoje; atsakinga už informaciją apie klasės veiklas ,,Gerų darbų knygoje“

7.

Auksė Buragaitė

1bg

Atsakinga už seniūnų tarybos veiklos viešinimą gimnazijos puslapyje; už informaciją apie klasės veiklas ,,Gerų darbų knygoje“

8.

Rėjus Martišius

2ag

Gimnazijos savivaldos sekretorius; atsakingas už informaciją apie klasės veiklas ,,Gerų darbų knygoje“

9.

Gintarė Armonavičiūtė

3ag

Sveikinimai su gimtadieniais; seniūnų tarybos fotografė; atsakinga už informaciją apie klasės veiklas ,,Gerų darbų knygoje“

10.

Miglė Kriščiūnaitė

3bg

,,Gerų darbų knygos“ redaktorė; atsakinga už informaciją apie klasės veiklas ,,Gerų darbų knygoje“

11.

Edvardas Matusa

4ag

Atsakingas už informaciją apie klasės veiklas ,,Gerų darbų knygoje“

12.

Viktorija Pavalkytė

4bg

Atsakinga už informaciją apie klasės veiklas ,,Gerų darbų knygoje“

13.

Ieva Mozurevičiūtė

4cg

Atsakinga už informaciją apie klasės veiklą ,,Gerų darbų knygoje

  Mokinių tarybos veiklos planas, 2017 – 2018 m.m.(.pdf)

  Mokinių tarybos nuostatai, 2017 – 2018 m.m.(.pdf)

 

 Gimnazijos mokinių savivaldos prezidentė Milda Čebanauskaitė